Klantenservice: +32(0)56 77 68 78
Levering aan huis
Veilige betaling
Gratis verzending mogelijk
Home > Algemene voorwaarden

VOORAFGAANDELIJKE INFORMATIE EN
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANKOPEN VIA DE WEBSITE


1. Gegevens van Limara

LIMARA (NV ADS) 
Vichtseweg 256 (klantenservice)
8790 Waregem
info@limara.be
+32(0) 56 77 68 78 
BTW BE 0440.325.461 
RPR Kortrijk 


2. Algemeen

De website van Limara biedt haar klanten de mogelijkheid om de artikelen uit haar webwinkel online aan te kopen.
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (hierna verder aangeduid als de Klant).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Limara moet de Klant deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid ervan, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. 

Om een bestelling te plaatsen, moet de Klant meerderjarig zijn. In het geval de Klant minderjarig is, dient de bestelling te gebeuren door de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger. 


3. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


4. Aanbod

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Limara niet. Limara is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Limara is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst op het telefoonnummer +32(0) 56 77 68 78, via e-mail op info@limara.eu of per post op het adres Vichtseweg 256, 8790 Waregem.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Limara. Limara kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een artikel. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


5. Online aankopen

De Klant kan de artikelen aankopen op de website en dient de daar beschreven stappen te doorlopen, zoals het aanduiden van de gewenste artikelen en de gewenste hoeveelheid, het doorlopen van de betaalprocedure en het invullen van de persoonlijke gegevens nodig voor onder meer ontvangst van het aankoopbewijs en de levering van de artikelen. Elke stap in het verkoopproces wordt op de website uitgelegd. De Klant beschikt over de mogelijkheid zijn bestelling na te kijken en te corrigeren alvorens tot betaling over te gaan.

Pas bij het ontvangen van de bevestigingsemail van Limara (NV ADS) is de koop gesloten.

De Klant zal tijdens de aankoop de mogelijkheid hebben kennis te nemen van deze Algemene Voorwaarden en van de privacyverklaring. De aankoop van goederen houdt aanvaarding in van deze voorwaarden en van de privacyverklaring.

De artikelen kunnen betaald worden door middel van de online betaalmethoden die op de website zijn vermeld. De Klant dient zelf in te staan voor de kosten die zijn financiële instelling aanrekent voor het overmaken van het bedrag van de aankoop aan Limara.

Aan de Klant wordt steeds een aankoopbewijs per e-mail toegestuurd met een samenvatting van de belangrijkste gegevens van de aankoop. De Klant dient zelf in te staan voor de bewaring van deze e-mail. Indien de Klant geen aankoopbevestiging ontvangt, kan hij Limara contacteren op het telefoonnummer +32(0) 56 77 68 78 of via e-mail op info@limara.eu


6. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Frankrijk, Nederland, Luxembourg en Duitsland

Voor levering in een ander land dan België, Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Duitsland, gelieve onze klantendienst te contacteren, op het telefoonnummer +32 (0) 56 77 68 78, via e-mail op info@limara.eu of per post op het adres Vichtseweg 256, 8790 Waregem

De levering gebeurt door een door ons gekozen koerierdienst tegen een kostprijs per order
België <150€ à 14.95€; Frankrijk <250€ à 28.95€; Nederland <200€ à 18.95€;
Luxemburg <200€ à 18.95€; Duitsland <250€ à 28.95€ 

De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven e-mailadres en postadres.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de artikelen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Het is mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor Limara geen fout treft, vertraging oploopt. 

 

 

Indien Limara niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of wanneer geen leveringstermijn werd afgesproken, binnen de dertig dagen na ontvangst van de bestelling, heeft de Klant het recht van de aankoop af te zien en betaling te ontvangen, tenzij het artikel onderweg is naar de Klant.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Limara.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment waarop hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de artikelen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de artikelen te vervoeren en deze keuze niet door Limara was geboden. 


7. Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Limara.

8. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Limara.

Overeenkomstig artikel VI.47 § 1 WER, onverminderd artikel VI.53 WER, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.50 § 2 WER en artikel VI.51 WER zijn vermeld.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Limara (ADS NV) Vichtseweg 256, 8790 Waregem, info@limara.eu, +32(0) 56 77 68 78 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de artikelen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Limara (ADS NV) heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Limara (ADS NV) Vichtseweg 256, 8790 Waregem. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de artikelen zijn voor rekening van de Klant. 

 

Enkel artikelen die onbeschadigd en ongebruikt zijn en zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Elk besteld dier kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggestuurd en/of omgeruild. Het dier dient te worden teruggestuurd conform de wettelijke verplichtingen van het dierentransport samen met het aankoopbewijs, het PCR Diagnostic Report (Sexing and Testing for Feather Diaseas and polyomavirus) en het ‘gezondheidscertificaat inzake chlamydiose’. De klant wordt naar keuze terugbetaald of ontvangt een tegoedbon. De terugzending zal enkel worden aanvaard indien het dier zich in een goede gezondheid bevindt, wat gestaafd wordt aan de hand van een dierenartsverklaring van maximaal 24 uren oud en dit op kosten van de Klant. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien op verzoek van de klant specifieke zaken zijn aangepast aan de wensen van de klant, aangezien het dan om een gepersonaliseerd dier gaat.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Limara (NV ADS) alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat NV ADS op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Limara (NV ADS) wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Limara (NV ADS) geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Limara (NV ADS) betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal aan de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

•    dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
•    de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop NV M.V.W. (Limara) geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
•    de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
•    de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
•    de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
•    de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere goederen;
•    de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
•    overeenkomsten waarbij de Klant NV M.V.W. (Limara) specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; 
•    de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
•    de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
•    overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
•    de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

•    de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
•    de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Voor de herroeping kan de consument gebruik maken van het modelformulier in bijlage 2 bij het boek VI WER: 

Deel ik (naam) u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (goed) /levering van de volgende dienst (dienst) herroep. 
Besteld op (datum) ontvangen op (datum). 
Naam consument, adres consument(en), datum, handtekening van consument. 

Dit modelformulier voor herroeping alleen invullen en verzenden als u de overeenkomst wilt herroepen: 
Aan Limara (NV ADS)
Vichtseweg 256
8790 Waregem


9. Aansprakelijkheid

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Limara en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Limara.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Limara zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, wegvliegen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

De Klant is zelf verantwoordelijk voor vergissingen in het aankoopproces, zoals het opgeven van een verkeerd e-mailadres, het aanduiden van een verkeerde hoeveelheid goederen of eigenschappen van de goederen.

 


10. Klantendienst 

De klantendienst van Limara is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0) 56 77 68 78, via e-mail op info@limara.eu of per post op het adres Vichtseweg 256, 8790 Waregem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 


11. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Limara beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Limara zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


12. Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Limara (NV ADS) respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de bezoeker van deze website meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven en voor reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Limara (NV ADS), Vichtseweg 256, 8790 Waregem, info@limara.eu, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Limara, Vichtseweg 256, 8790 Waregem, info@limara.eu.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden

Limara (NV ADS) houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy verklaring, kunt u ons contacteren op het telefoonnummer +32(0) 56 77 68 78, via e-mail op info@limara.eu of per post op het adres Vichtseweg 256, 8790 Waregem.

 

13. Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de Klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

Er worden enkel cookies aangemaakt voor de taalkeuze.

De Klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn harde schijf worden verwijderd.  Dit kan de Klant doen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie). 

Door gebruik te maken van deze website, gaat de Klant akkoord met het gebruik van cookies.


14. Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Limara om één van de in deze Algemene Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 


15. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 


16. Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).